Ochrona danych

Inicjacja

Za pomocą poniższego oświadczenia o ochronie danych chcielibyśmy wyjaśnić, jakie rodzaje Państwa danych osobowych (zwanych dalej również „danymi”) przetwarzamy, w jakim celu i w jakim zakresie. dane prowadzone przez nas, zarówno w ramach świadczenia naszych usług, a w szczególności na naszych stronach internetowych, w aplikacjach mobilnych oraz w ramach zewnętrznych obecności online, takich jak nasze profile w mediach społecznościowych (zwane dalej łącznie „ofertą online” ).

9 lutego 2022
 

Odpowiedzialny

König GmbH & Co KG
Nienhagener Straße 30
DE-37186 Moringen
Telefon +49 (0) 55 54/204-0
datenschutz@remove-this.koenigkg.de

Osoby upoważnione:
Dyrektorzy zarządzający: Oliver Rokohl, Andreas Burghardt, Meiko Fiedler, Gerd-Hinrich Döscher

Adres e-mail:
moringen@remove-this.koenigkg.de

Odcisk:
www.koenig-fachpersonal.de/pl/centralny/odcisk

Skontaktuj się z inspektorem ochrony danych

Nicole Rüger
Nienhagener Straße 30
DE-37186 Moringen
Telefon +49 (0) 5554 / 204-0
E-Mail: datenschutz@remove-this.koenigkg.de

Przegląd przetwarzania

Poniższy przegląd podsumowuje rodzaje przetwarzanych danych oraz cele ich przetwarzania i odnosi się do osób, których dane dotyczą.

Rodzaje przetwarzanych danych

 • dane inwentaryzacyjne
 • szczegóły kontaktu
 • dane dotyczące treści
 • dane użytkowania
 • dane meta/komunikacyjne

 • dane kandydata

 • Dane o wydarzeniach (Facebook)

Kategorie osób, których dane dotyczą

 • partner w komunikacji
 • użytkownik
 • petent.

Cele przetwarzania

 • Świadczenie usług kontraktowych i obsługi klienta
 • Prośby o kontakt i komunikacja
 • Marketing bezpośredni
 • pomiar zasięgu. remarketing
 • pomiar konwersji
 • budowanie grupy docelowej
 • proces aplikacji. sprzężenie zwrotne
 • Marketing
 • Profile z informacjami dotyczącymi użytkownika
 • budowanie grupy docelowej
 • Zapewnienie naszej oferty online i przyjazność dla użytkownika

Właściwe podstawy prawne

Poniżej znajdziesz przegląd podstaw prawnych RODO, na podstawie których przetwarzamy dane osobowe. Należy pamiętać, że oprócz przepisów RODO, w Państwa lub naszym kraju zamieszkania lub zamieszkania mogą obowiązywać krajowe przepisy o ochronie danych. Jeżeli w poszczególnych przypadkach istotne są bardziej szczegółowe podstawy prawne, poinformujemy o nich w oświadczeniu o ochronie danych.

 • Zgoda (art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. a RODO) - Osoba, której dane dotyczą, wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów.
 • Realizacja umowy i zapytania przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. b. RODO) - Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do realizacji środki umowne, które są wymagane odpowiednio na żądanie osoby, której dane dotyczą.
 • Obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. c RODO) - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na osobie odpowiedzialnej.
 • Prawnie uzasadnione interesy (art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. f. RODO) - Przetwarzanie jest niezbędne do ochrony prawnie uzasadnionych interesów osoby odpowiedzialnej lub strony trzeciej, chyba że interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, ochrona danych osobowych wymaga pierwszeństwa.
 • Procedura składania wniosków jako stosunek przedumowny lub umowny (art. 9 ust. 2 lit. b RODO) - O ile specjalne kategorie danych osobowych w rozumieniu Art. 9 ust. osoba zainteresowana może, a prawo zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej może wykonywać i wypełniać swoje zobowiązania w tym zakresie, ich przetwarzanie odbywa się zgodnie z art. 9 ust. 2 lit. b). RODO, w przypadku ochrony żywotnych interesów wnioskodawców lub innych osób zgodnie z Art. 9 ust. 2 lit. DSGVO lub do celów opieki zdrowotnej lub medycyny pracy, do oceny zdolności pracownika do pracy, do diagnostyki medycznej, opieki lub leczenia w obszarze zdrowia lub opieki społecznej lub do administrowania systemami i usługami w obszarze zdrowia lub społeczeństwa, zgodnie z Art. 9 Ustęp 2 lit. h. RODO. W przypadku zgłoszenia szczególnych kategorii danych na podstawie dobrowolnej zgody, ich przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 9 ust. 2 lit. RODO.

Oprócz przepisów o ochronie danych ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, w Niemczech obowiązują krajowe przepisy o ochronie danych. Dotyczy to w szczególności ustawy o ochronie przed niewłaściwym wykorzystaniem danych osobowych przy przetwarzaniu danych (Federalna Ustawa o Ochronie Danych - BDSG). W szczególności BDSG zawiera przepisy szczególne dotyczące prawa do informacji, prawa do usunięcia, prawa do sprzeciwu, przetwarzania szczególnych kategorii danych osobowych, przetwarzania w innych celach oraz przekazywania, a także zautomatyzowanego podejmowania decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym m.in. profilowy. Ponadto reguluje przetwarzanie danych na potrzeby stosunku pracy (§ 26 BDSG), w szczególności w zakresie nawiązania, realizacji lub rozwiązania stosunku pracy oraz zgody pracowników. Ponadto mogą obowiązywać stanowe przepisy o ochronie danych poszczególnych krajów związkowych.

Środki ostrożności

Podejmujemy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zgodne z wymogami prawa, uwzględniając stan techniki, koszty wdrożenia oraz rodzaj, zakres, okoliczności i cele przetwarzania oraz różne prawdopodobieństwo wystąpienia i zakres zagrożenia praw i wolności osób fizycznych w celu zapewnienia odpowiedniego do zagrożenia poziomu ochrony. Środki te obejmują w szczególności zabezpieczenie poufności, integralności i dostępności danych poprzez kontrolę fizycznego i elektronicznego dostępu do danych oraz dostępu, wprowadzania, ujawniania, zabezpieczenia dostępności i ich separacji. Ponadto ustanowiliśmy procedury zapewniające realizację praw osób, których dane dotyczą, usuwanie danych oraz reakcje na zagrożenia danych. Ponadto uwzględniamy ochronę danych osobowych już przy opracowywaniu lub doborze sprzętu, oprogramowania i procesów zgodnie z zasadą ochrony danych, poprzez projektowanie technologii i domyślne ustawienia przyjazne dla ochrony danych.

Przekazywanie danych osobowych

W ramach przetwarzania przez nas danych osobowych może się zdarzyć, że dane te zostaną przekazane innym organom, spółkom, samodzielnym prawnie jednostkom organizacyjnym lub osobom lub zostaną im ujawnione. Odbiorcami tych danych mogą być np. usługodawcy, którym zlecono zadania informatyczne lub dostawcy usług i treści zintegrowanych ze stroną internetową. W takim przypadku przestrzegamy wymogów prawnych, a w szczególności zawieramy z odbiorcami Twoich danych stosowne umowy lub umowy służące ochronie Twoich danych. Przekazywanie danych w ramach grupy firm: Możemy przekazywać dane osobowe innym firmom z naszej grupy firm lub umożliwiać im dostęp do tych danych. Jeśli to przekazanie odbywa się w celach administracyjnych, przekazanie danych odbywa się na podstawie naszych uzasadnionych interesów gospodarczych i biznesowych lub ma miejsce, jeśli jest to konieczne do wypełnienia naszych zobowiązań umownych lub jeśli dostępna jest zgoda osoby, której dane dotyczą, lub zezwolenie prawne.

Usuwanie danych

Przetwarzane przez nas dane zostaną usunięte zgodnie z wymogami prawa, gdy tylko Twoja zgoda na przetwarzanie zostanie cofnięta lub inne uprawnienia przestaną obowiązywać (np. jeśli cel przetwarzania tych danych przestał obowiązywać lub nie jest to wymagane do celu ). Jeżeli dane nie zostaną usunięte, ponieważ jest to niezbędne do innych, prawnie dopuszczalnych celów, ich przetwarzanie będzie ograniczone do tych celów. Oznacza to, że dane zostaną zablokowane i nie będą przetwarzane w innych celach. Dotyczy to na przykład danych, które należy zachować ze względów handlowych lub podatkowych lub których przechowywanie jest niezbędne do dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych lub ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej. W ramach naszych informacji o ochronie danych możemy udzielić użytkownikom dalszych informacji na temat usuwania i przechowywania danych, które dotyczą konkretnie danego przetwarzania.

Korzystanie z plików cookie

Cookies to małe pliki tekstowe lub inne notatki pamięci, które przechowują informacje na urządzeniach końcowych i odczytują informacje z urządzeń końcowych. Na przykład, aby zapisać status logowania na koncie użytkownika, zawartość koszyka w sklepie internetowym, przeglądane treści lub funkcje używane w ofercie internetowej. Pliki cookie mogą być również wykorzystywane do różnych celów, np. w celu zapewnienia funkcjonalności, bezpieczeństwa i wygody ofert internetowych oraz tworzenia analiz ruchu odwiedzających.

Uwagi dotyczące zgody: Używamy plików cookies zgodnie z przepisami prawa. W związku z tym uzyskujemy uprzednią zgodę użytkowników, chyba że nie jest to wymagane przez prawo. W szczególności zgoda nie jest konieczna, jeżeli przechowywanie i odczytywanie informacji, w tym plików cookies, jest bezwzględnie konieczne do świadczenia użytkownikom usługi telemedialnej (tj. naszej oferty online), o którą wyraźnie prosili. Odwołalna zgoda jest wyraźnie przekazywana użytkownikom i zawiera informacje na temat odpowiedniego wykorzystania plików cookie.

 

Informacja o podstawie prawnej ochrony danych: Podstawa prawna z mocy prawa o ochronie danych, dla której przetwarzamy dane osobowe użytkowników za pomocą plików cookies, zależy od tego, czy poprosimy użytkowników o zgodę. Jeżeli użytkownicy wyrażą na to zgodę, podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest deklarowana zgoda. W przeciwnym razie dane przetwarzane za pomocą plików cookie będą przetwarzane na podstawie naszych uzasadnionych interesów (np. w celu komercyjnego prowadzenia naszej oferty online i poprawy jej użyteczności) lub, jeśli odbywa się to w kontekście wypełniania naszych zobowiązań umownych, jeśli użycie plików cookie jest konieczne, aby umożliwić nam wypełnienie zobowiązań umownych. Cele, dla których przetwarzamy pliki cookie, wyjaśnimy w ramach niniejszego oświadczenia o ochronie danych lub w ramach naszej zgody i procesów przetwarzania.

Okres przechowywania: Ze względu na okres przechowywania rozróżnia się następujące rodzaje plików cookies:

 • Tymczasowe pliki cookie (również: sesyjne lub sesyjne): Tymczasowe pliki cookie są usuwane najpóźniej po opuszczeniu przez użytkownika oferty online i zamknięciu jego urządzenia końcowego (np. przeglądarki lub aplikacji mobilnej).
 • Cookies stałe: Cookies stałe pozostają zapisane nawet po zamknięciu urządzenia końcowego. Na przykład stan logowania można zapisać lub preferowaną treść można wyświetlić bezpośrednio, gdy użytkownik ponownie odwiedza witrynę. Podobnie dane użytkownika zebrane za pomocą plików cookie mogą służyć do pomiaru zasięgu. O ile nie przekażemy użytkownikom wyraźnych informacji o rodzaju i okresie przechowywania plików cookie (np. przy uzyskiwaniu zgody), użytkownicy powinni przyjąć, że pliki cookie są trwałe, a okres przechowywania może wynosić do dwóch lat.

Ogólne informacje dotyczące cofnięcia i sprzeciwu (opt-out): Użytkownicy mogą w dowolnym momencie cofnąć udzieloną zgodę, a także sprzeciwić się przetwarzaniu zgodnie z wymogami prawnymi w Art. 21 DSGVO (dalsze informacje na temat sprzeciwu znajdują się w tym oświadczenie o ochronie danych). Użytkownicy mogą również zgłosić swój sprzeciw za pomocą ustawień w swojej przeglądarce.

Dalsze informacje na temat procesów przetwarzania, procedur i usług:

 • Przetwarzanie danych z plików cookie na podstawie zgody: Stosujemy procedurę zarządzania zgodami plików cookie, w kontekście której użytkownik wyraża zgodę na wykorzystanie plików cookie lub przetwarzanie wymienione w kontekście procedury zarządzania zgodami plików cookie i dostawców można uzyskać i zarządzane i cofane przez użytkowników. Oświadczenie o wyrażeniu zgody jest tutaj przechowywane, dzięki czemu zapytanie nie musi być powtarzane, a zgoda może zostać udowodniona zgodnie z obowiązkiem prawnym. Przechowywanie może odbywać się po stronie serwera i/lub w pliku cookie (tzw. opt-in cookie lub za pomocą porównywalnych technologii), aby móc przypisać zgodę do użytkownika lub jego urządzenia. Z zastrzeżeniem indywidualnych informacji o dostawcach usług zarządzania plikami cookie, zastosowanie mają następujące informacje: Okres przechowywania zgody może wynosić do dwóch lat. Wraz z wyrażeniem zgody tworzony jest i przechowywany pseudonimowy identyfikator użytkownika, informacje o zakresie udzielonej zgody (np. jakie kategorie plików cookies i/lub usługodawcy) oraz używanej przeglądarce, systemie i urządzeniu końcowym.
 • Cookiebot: zarządzanie zgodami na pliki cookie; Usługodawca: Cybot A/S, Havnegade 39, 1058 Kopenhaga, Dania; Strona internetowa: www.cookiebot.com/de; Oświadczenie o ochronie danych: www.cookiebot.com/de/privacy-policy/; Więcej informacji: Przechowywane dane (na serwerze usługodawcy): Numer IP użytkownika w formie zanonimizowanej (trzy ostatnie cyfry są ustawione na 0), data i godzina wyrażenia zgody, dane przeglądarki, adres URL, z którego została wyrażona zgoda send , Anonimowa, losowa i zaszyfrowana wartość klucza; status zgody użytkownika.

Udostępnianie oferty online i hostingu

Aby móc bezpiecznie i wydajnie świadczyć naszą ofertę online, korzystamy z usług jednego lub więcej dostawców usług hostingowych, z których serwerów (lub serwerów przez nich zarządzanych) można uzyskać dostęp do oferty online. W tym celu możemy korzystać z usług infrastruktury i platform, mocy obliczeniowej, przestrzeni dyskowej i usług baz danych, a także usług bezpieczeństwa i konserwacji technicznej.

Dane przetwarzane w ramach świadczenia oferty hostingowej mogą obejmować wszelkie informacje dotyczące użytkowników naszej oferty internetowej, które powstają w kontekście korzystania i komunikacji. Obejmuje to regularnie adres IP, który jest niezbędny do dostarczania treści ofert internetowych do przeglądarek oraz wszystkie wpisy dokonywane w ramach naszej oferty internetowej lub na stronach internetowych.

 • Rodzaje przetwarzanych danych: dane dotyczące treści (np. wpisy w formularzach online)
 • Dane dotyczące użytkowania (np. odwiedzane strony internetowe, zainteresowanie treścią, czasy dostępu)
 • Dane meta/komunikacyjne (np. informacje o urządzeniu, adresy IP). Osoby dotknięte: użytkownicy (np. odwiedzający witrynę, użytkownicy usług online). Cele przetwarzania: Zapewnienie naszej oferty online i przyjazności dla użytkownika.
 • Podstawa prawna: Uzasadnione interesy (art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. f. RODO).

Dalsze informacje na temat procesów przetwarzania, procedur i usług:

 • Gromadzenie danych dostępowych i plików dziennika: my sami (lub nasz dostawca usług hostingowych) gromadzimy dane przy każdym dostępie do serwera (tzw. pliki dziennika serwera). Adres i nazwa wyszukiwanych witryn i plików, data i godzina wyszukiwania, ilość przesłanych danych, powiadomienie o pomyślnym wyszukiwaniu, typ i wersja przeglądarki, system operacyjny użytkownika, adres URL strony odsyłającej (poprzednio odwiedzana strona) i, co do zasady , adresy IP i żądający dostawca należą. Pliki dziennika serwera mogą być wykorzystywane z jednej strony w celach bezpieczeństwa, np. aby uniknąć przeciążenia serwera (zwłaszcza w przypadku ataków nadużycia, tzw. ataków DDoS), a z drugiej strony w celu zapewnienia wykorzystania i stabilności serwera; Usuwanie danych: Informacje zawarte w pliku dziennika są przechowywane przez maksymalnie 30 dni, a następnie usuwane lub anonimizowane. Dane, których dalsze przechowywanie jest wymagane do celów dowodowych, nie mogą zostać usunięte do czasu ostatecznego wyjaśnienia danego incydentu.

Zarządzanie kontaktami i zgłoszeniami

Kontaktując się z nami (np. poprzez formularz kontaktowy, e-mail, telefon lub przez media społecznościowe), a także w kontekście istniejących relacji z użytkownikiem i biznesowych, dane osoby wnioskującej są przetwarzane w zakresie niezbędnym do udzielenia odpowiedzi na prośbę o kontakt oraz wszelkie wymagane środki. Udzielanie odpowiedzi na zapytania kontaktowe oraz zarządzanie danymi kontaktowymi i zapytaniami w ramach stosunków umownych lub przedumownych ma miejsce w celu wypełnienia naszych zobowiązań umownych lub udzielenia odpowiedzi na zapytania (przed)umowne i w inny sposób na podstawie uzasadnionych interesów w odpowiadaniu na zapytania i utrzymywaniu Relacji Użytkowników lub Biznesowych.

 • Rodzaje przetwarzanych danych: Dane inwentaryzacyjne (np. nazwiska, adresy); Dane kontaktowe (np. e-mail, numery telefonów); Dane dotyczące treści (np. wpisy w formularzach online).
 • Osoby dotknięte: partnerzy komunikacji.
 • Cele przetwarzania: prośby o kontakt i komunikacja; Świadczenie usług kontraktowych i obsługi klienta.
 • Podstawa prawna: wykonanie umowy i zapytania przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. b RODO); Prawnie uzasadnione interesy (art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. f. RODO); Obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. c. RODO).

Dalsze informacje na temat procesów przetwarzania, procedur i usług:

 • Formularz kontaktowy: Jeśli użytkownicy skontaktują się z nami za pośrednictwem naszego formularza kontaktowego, poczty e-mail lub innych kanałów komunikacji, przetwarzamy dane przekazane nam w tym kontekście w celu przetworzenia przekazanego żądania. W tym celu przetwarzamy dane osobowe w ramach przedumownych i umownych stosunków biznesowych, o ile jest to konieczne do ich realizacji, a także w inny sposób na podstawie naszych uzasadnionych interesów i interesów partnerów komunikacyjnych w odpowiedzi na wątpliwości i nasze prawne obowiązki przechowywania.

Proces aplikacji

Proces aplikacyjny wymaga, aby kandydaci dostarczyli nam dane wymagane do ich oceny i selekcji. Jakie informacje są wymagane, można znaleźć w opisie stanowiska lub, w przypadku formularzy online, w podanych tam informacjach. Zasadniczo wymagane informacje obejmują dane osobowe, takie jak imię i nazwisko, adres, możliwość kontaktu i dowód kwalifikacji wymaganych na danym stanowisku. Na życzenie chętnie udzielimy również wymaganych informacji. Jeśli zostaną udostępnione, kandydaci mogą przesyłać nam swoje aplikacje za pomocą formularza online. Dane są przesyłane do nas w postaci zaszyfrowanej przy użyciu najnowocześniejszej technologii. Wnioskodawcy mogą również przesyłać nam swoje aplikacje pocztą elektroniczną. Należy jednak pamiętać, że wiadomości e-mail nie są zazwyczaj wysyłane w Internecie w postaci zaszyfrowanej. Z reguły wiadomości e-mail są szyfrowane podczas transportu, ale nie na serwerach, z których są wysyłane i odbierane. W związku z tym nie możemy przejąć odpowiedzialności za ścieżkę transmisji aplikacji między nadawcą a odbiorem na naszym serwerze. W celu wyszukiwania kandydatów, składania aplikacji i selekcji kandydatów możemy korzystać z oprogramowania do zarządzania kandydatami lub rekrutacji oraz platform i usług podmiotów trzecich zgodnie z wymogami prawnymi. Wnioskodawców zapraszamy do kontaktu w sprawie sposobu złożenia wniosku lub przesłania nam wniosku pocztą.

Przetwarzanie szczególnych kategorii danych: O ile w ramach procesu aplikacyjnego wymagane są od wnioskodawców szczególne kategorie danych osobowych w rozumieniu Art. 9 ust. aby osoba odpowiedzialna lub osoba zainteresowana mogła wykonywać uprawnienia wynikające z prawa pracy oraz prawa o ubezpieczeniu społecznym i ochronie socjalnej oraz wypełniać swoje obowiązki w tym zakresie, ich przetwarzanie odbywa się zgodnie z art. 9 ust. 2 lit. b. RODO, w przypadku ochrony żywotnych interesów wnioskodawców lub innych osób zgodnie z Art. 9 ust. 2 lit. DSGVO lub do celów opieki zdrowotnej lub medycyny pracy, do oceny zdolności pracownika do pracy, do diagnostyki medycznej, do opieki lub leczenia w sferze zdrowotnej lub społecznej lub do administrowania systemami i usługami w sferze zdrowotnej lub społecznej, zgodnie z Art. 9 ust.2 lit.h. RODO. W przypadku zgłoszenia szczególnych kategorii danych na podstawie dobrowolnej zgody, ich przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 9 ust. 2 lit. RODO.

Usuwanie danych: W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku dane podane przez kandydatów mogą być przez nas przetwarzane w celu realizacji stosunku pracy. W przeciwnym razie, jeśli aplikacja na ofertę pracy nie powiedzie się, dane kandydatów zostaną usunięte. Dane kandydatów zostaną również usunięte w przypadku wycofania wniosku, do czego kandydaci mają prawo w dowolnym momencie. Skreślenie następuje, z zastrzeżeniem uzasadnionego odwołania przez wnioskodawcę, najpóźniej po upływie sześciu miesięcy, abyśmy mogli odpowiedzieć na wszelkie dalsze pytania dotyczące wniosku i spełnić nasze obowiązki w zakresie dostarczenia dowodów z przepisów o równym traktowanie wnioskodawców. Faktury za zwrot kosztów podróży są archiwizowane zgodnie z przepisami podatkowymi.

Włączenie do puli kandydatów: Włączenie do puli kandydatów, jeśli jest oferowane, opiera się na zgodzie. Wnioskodawcy są informowani, że ich zgoda na włączenie do puli talentów jest dobrowolna, nie ma wpływu na trwający proces aplikacyjny oraz że w dowolnym momencie mogą odwołać swoją zgodę.

 • Rodzaje przetwarzanych danych: Dane wnioskodawcy (np. dane osobowe, adresy pocztowe i kontaktowe, dokumenty należące do wniosku oraz zawarte w nim informacje, takie jak list motywacyjny, życiorys, zaświadczenia i inne dane osobowe podane przez wnioskodawców w odniesieniu do konkretnego stanowisko lub dobrowolnie lub kwalifikacje).
 • Osoby dotknięte: Wnioskodawcy.
 • Cele przetwarzania: procedura aplikacyjna (uzasadnienie i ewentualna późniejsza realizacja oraz ewentualne późniejsze rozwiązanie stosunku pracy).
 • Podstawa prawna: Procedura składania wniosków jako stosunek przedumowny lub umowny (art. 9 ust. 2 lit. b RODO).

Komunikacja promocyjna za pośrednictwem poczty e-mail, poczty, faksu lub telefonu

Przetwarzamy dane osobowe w celu komunikacji reklamowej, która może odbywać się różnymi kanałami, takimi jak e-mail, telefon, poczta lub faks, zgodnie z wymogami prawa. Odbiorcy mają prawo w dowolnym momencie odwołać swoją zgodę lub w dowolnym momencie sprzeciwić się przekazowi reklamowemu. Po odwołaniu lub sprzeciwie możemy przechowywać dane wymagane do udowodnienia zgody przez okres do trzech lat na podstawie naszych uzasadnionych interesów, zanim je usuniemy. Przetwarzanie tych danych jest ograniczone do celu ewentualnej obrony przed roszczeniami. Indywidualne żądanie usunięcia jest możliwe w każdym czasie, pod warunkiem jednoczesnego potwierdzenia wcześniejszego istnienia zgody.

 • Rodzaje przetwarzanych danych: Dane inwentaryzacyjne (np. nazwiska, adresy)
 • Dane kontaktowe (np. e-mail, numery telefonów)
 • Osoby dotknięte: partnerzy komunikacji. Cele przetwarzania: Marketing bezpośredni (np. e-mailem lub pocztą).
 • Podstawa prawna: Zgoda (art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. a RODO); Uzasadnione interesy (art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. f. RODO).

Analiza, monitorowanie i optymalizacja sieci

Analiza sieci (zwana również „pomiarem zasięgu”) służy do oceny przepływu odwiedzających do naszej oferty online i może obejmować zachowania, zainteresowania lub informacje demograficzne o odwiedzających, takie jak wiek lub płeć, jako wartości pseudonimiczne. Za pomocą analizy zasięgu możemy np. rozpoznać, w jakich godzinach nasza oferta online lub jej funkcje lub treści są wykorzystywane najczęściej lub zaprosić Państwa do ponownego ich wykorzystania. Możemy również zrozumieć, które obszary wymagają optymalizacji. Oprócz analizy internetowej możemy również korzystać z procedur testowych, np. testować i optymalizować różne wersje naszej oferty online lub jej elementów. O ile poniżej nie zaznaczono inaczej, w tym celu mogą być tworzone profile, czyli dane podsumowane na potrzeby procesu użytkowania, a informacje mogą być przechowywane w przeglądarce lub urządzeniu końcowym i z nich odczytywane. Gromadzone informacje obejmują w szczególności odwiedzane strony internetowe i używane w nich elementy, a także informacje techniczne, takie jak używana przeglądarka, używany system komputerowy oraz informacje o czasie użytkowania. Jeśli użytkownicy wyrazili zgodę na nas lub dostawców usług, z których korzystamy w celu gromadzenia ich danych o lokalizacji, dane o lokalizacji również mogą być przetwarzane. Zapisywane są również adresy IP użytkowników. Używamy jednak procesu maskowania IP (tj. pseudonimizacji poprzez skrócenie adresu IP) w celu ochrony użytkowników. Zasadniczo w kontekście analizy sieci, testów A/B i optymalizacji nie są przechowywane żadne jasne dane użytkownika (np. adresy e-mail lub nazwiska), ale pseudonimy. Oznacza to, że my i dostawcy wykorzystywanego oprogramowania nie znamy rzeczywistej tożsamości użytkowników, a jedynie informacje przechowywane w ich profilach na potrzeby danego procesu.

Uwagi dotyczące podstaw prawnych: Jeśli prosimy użytkowników o wyrażenie zgody na korzystanie z usług dostawców zewnętrznych, podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda. W przeciwnym razie dane użytkowników są przetwarzane na podstawie naszych prawnie uzasadnionych interesów (tj. interesu w sprawnej, ekonomicznej i przyjaznej dla odbiorcy usługi). W tym kontekście chcielibyśmy również zwrócić Państwa uwagę na informacje dotyczące korzystania z plików cookie zawarte w niniejszym oświadczeniu o ochronie danych.

 • Rodzaje przetwarzanych danych: dane dotyczące użytkowania (np. odwiedzane strony internetowe, zainteresowanie treścią, czasy dostępu); Dane meta/komunikacyjne (np. informacje o urządzeniu, adresy IP).
 • Osoby dotknięte: użytkownicy (np. odwiedzający witrynę, użytkownicy usług online).
 • Cele przetwarzania: pomiar zasięgu (np. statystyki dostępu, rozpoznanie powracających odwiedzających); Profile z informacjami dotyczącymi użytkownika (tworzenie profili użytkowników).
 • Środki bezpieczeństwa: maskowanie IP (pseudonimizacja adresu IP).
 • Podstawa prawna: Zgoda (art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. a RODO); Uzasadnione interesy (art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. f. RODO).

Dalsze informacje na temat procesów przetwarzania, procedur i usług:

Marketing internetowy

Przetwarzamy dane osobowe w celach marketingu internetowego, które mogą obejmować marketing przestrzeni reklamowej lub prezentację reklam i innych treści (zwanych łącznie „treścią”) w oparciu o potencjalne zainteresowania użytkowników i pomiar ich skuteczności. W tym celu tworzone są i przechowywane w pliku (tzw. „cookie”) tak zwane profile użytkowników lub stosowane są podobne procesy, za pomocą których gromadzone są informacje o użytkowniku istotne dla prezentacji ww. treści. Informacje te mogą obejmować na przykład przeglądane treści, odwiedzane strony internetowe, używane sieci internetowe, ale także partnerów komunikacyjnych i informacje techniczne, takie jak używana przeglądarka, używany system komputerowy oraz informacje o czasie użytkowania i używanych funkcjach. Jeśli użytkownicy wyrazili zgodę na zbieranie ich danych o lokalizacji, to również może być przetwarzane. Zapisywane są również adresy IP użytkowników. Stosujemy jednak dostępne procedury maskowania IP (tj. pseudonimizację poprzez skrócenie adresu IP) w celu ochrony użytkowników. Zasadniczo w ramach procesu marketingu internetowego nie są przechowywane żadne jasne dane użytkownika (np. adresy e-mail lub nazwiska), ale pseudonimy. Oznacza to, że my i dostawcy procesu marketingu online nie znamy rzeczywistej tożsamości użytkowników, a jedynie informacje przechowywane w ich profilach. Informacje zawarte w profilach są zwykle przechowywane w plikach cookies lub za pomocą podobnych procesów. Te pliki cookie mogą być później z reguły odczytywane również na innych stronach internetowych, które korzystają z tego samego procesu marketingu online i analizowane w celu wyświetlenia treści, a także uzupełniane o dalsze dane i przechowywane na serwerze dostawcy procesu marketingu online. W drodze wyjątku do profili można przypisać czytelne dane. Dzieje się tak na przykład, gdy użytkownicy są członkami sieci społecznościowej, z której procesu marketingu online korzystamy, a sieć łączy profil użytkownika z wyżej wymienionymi informacjami. Zwracamy uwagę, że użytkownicy mogą zawierać dodatkowe umowy z dostawcami, np. wyrażając zgodę podczas rejestracji. Zasadniczo otrzymujemy dostęp tylko do podsumowanych informacji o sukcesie naszych reklam. Za pomocą tak zwanych pomiarów konwersji możemy jednak sprawdzić, które z naszych procesów marketingu internetowego doprowadziły do ​​tzw. konwersji, czyli np. do zawarcia z nami umowy. Pomiar konwersji służy wyłącznie do analizy sukcesu naszych działań marketingowych. O ile nie zaznaczono inaczej, należy założyć, że używane pliki cookie będą przechowywane przez okres dwóch lat.

Uwagi dotyczące podstaw prawnych: Jeśli prosimy użytkowników o wyrażenie zgody na korzystanie z usług dostawców zewnętrznych, podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda. W przeciwnym razie dane użytkowników są przetwarzane na podstawie naszych prawnie uzasadnionych interesów (tj. interesu w sprawnej, ekonomicznej i przyjaznej dla odbiorcy usługi). W tym kontekście chcielibyśmy również zwrócić Państwa uwagę na informacje dotyczące korzystania z plików cookie zawarte w niniejszym oświadczeniu o ochronie danych.

 • Rodzaje przetwarzanych danych: Dane wydarzenia (Facebook) („Dane wydarzenia” to dane, które mogą być przesyłane z nas do Facebooka, np. za pośrednictwem pikseli Facebooka (za pośrednictwem aplikacji lub innych środków) i dotyczą osób lub ich działań. Dane obejmują m.in. , informacje o wizytach na stronach internetowych, interakcjach z treścią, funkcjach, instalacjach aplikacji, zakupach produktów itp. Dane o wydarzeniach są przetwarzane w celu utworzenia grup docelowych dla treści i informacji reklamowych (niestandardowi odbiorcy). rzeczywistej treści (takich jak napisane komentarze), brak danych logowania i brak danych kontaktowych (tj. brak nazwisk, adresów e-mail i numerów telefonów).Dane wydarzenia zostaną usunięte przez Facebook po maksymalnie dwóch latach, grupy docelowe utworzone z nich usunięcie naszego konta na Facebooku); Dane dotyczące użytkowania (np. odwiedzane strony internetowe, zainteresowanie treścią, czasy dostępu); Dane meta/komunikacyjne (np. informacje o urządzeniu, adresy IP).
 • Osoby dotknięte: użytkownicy (np. odwiedzający witrynę, użytkownicy usług online).
 • Cele przetwarzania: remarketing; Pomiar konwersji (pomiar skuteczności działań marketingowych); tworzenie grupy docelowej; Tworzenie grupy docelowej (określanie grup docelowych istotnych dla celów marketingowych lub innego wyjścia treści); Marketing; Profile z informacjami dotyczącymi użytkownika (tworzenie profili użytkowników).
 • Środki bezpieczeństwa: maskowanie IP (pseudonimizacja adresu IP).
 • Podstawa prawna: Zgoda (art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. a RODO); Uzasadnione interesy (art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. f. RODO).
 • Możliwość sprzeciwu (opt-out): Odwołujemy się do informacji o ochronie danych odpowiednich dostawców i możliwości sprzeciwu określonych dla dostawców (tzw. „opt-out”). Jeśli nie określono opcji wyraźnej rezygnacji, możesz wyłączyć pliki cookie w ustawieniach przeglądarki. Może to jednak ograniczyć funkcje naszej oferty online. Dlatego zalecamy również następujące opcje rezygnacji, które są oferowane w podsumowaniu dla odpowiednich obszarów: a) Europa: www.youronlinechoices.eu. b) Kanada: www.youradchoices.ca/choices. c) USA: www.aboutads.info/choices. d) Międzyterytorium: optout.aboutads.info.

Dalsze informacje na temat procesów przetwarzania, procedur i usług:

 • Piksel Facebooka i tworzenie grup docelowych (niestandardowi odbiorcy): Za pomocą piksela Facebooka (lub porównywalnych funkcji do przesyłania danych o wydarzeniach lub informacji kontaktowych za pośrednictwem interfejsów w aplikacjach) Facebook może wykorzystywać odwiedzających naszą stronę internetową oferta jako grupa docelowa dla określenia sposobu wyświetlania reklam (tzw. „Facebook Ads”). W związku z tym korzystamy z piksela Facebooka, aby umieszczone przez nas reklamy na Facebooku były dostępne wyłącznie dla użytkowników na Facebooku oraz w ramach usług partnerów współpracujących z Facebookiem (tzw. „Audience Network” www.facebook.com Audiencenetwork/), którzy wykazali również zainteresowanie naszą ofertą online lub mają określone cechy (np. zainteresowanie określonymi tematami lub produktami, które można zobaczyć na odwiedzanych stronach internetowych), które przesyłamy do Facebooka (tzw. „Custom Audiences”) chcą również użyć piksela Facebooka, aby upewnić się, że nasze reklamy na Facebooku są dopasowane do potencjalnych zainteresowań użytkowników i nie są denerwujące. Piksel Facebooka pozwala nam również zrozumieć skuteczność reklam na Facebooku do celów statystycznych i badań rynkowych, sprawdzając, kto czy użytkownicy byli przekierowanie na naszą stronę internetową po kliknięciu w reklamę na Facebooku (tzw „Pomiar konwersji”); Dostawca usług: Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia; Strona internetowa: www.facebook.com; Polityka prywatności: www.facebook.com/about/privacy; Standardowe klauzule umowne (gwarantujące poziom ochrony danych podczas przetwarzania w państwach trzecich): „Facebook EU data transfer addendum” (https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum) obowiązuje w przypadku realizacji zamówień przez Facebook jako podstawa przetwarzania danych o wydarzeniach pochodzących od obywateli UE w USA oraz uwzględnienie w „Warunkach korzystania z platformy Facebook” (https://developers.facebook.com/terms) w odniesieniu do niezależnego przetwarzania danych o wydarzeniach przez Facebook w kontekście umieszczenia reklamy; Więcej informacji: „Warunki przetwarzania danych” (https://www.facebook.com/legal/terms/dataprocessing/update) mają zastosowanie w odniesieniu do danych o wydarzeniach, które Facebook przetwarza w imieniu firm w celu dostarczania raportów i analiz; Ponadto „Suplement dla osób odpowiedzialnych” ma zastosowanie jako umowa o współodpowiedzialności (art. 26 ust. 1 zd. 3 DSGVO), która ma zastosowanie w przypadku niezależnego przetwarzania danych o wydarzeniach przez Facebooka również do celów targetowania ponieważ ulepszanie i zabezpieczanie produktów Facebooka jest istotne.

Obecność w sieciach społecznościowych (media społecznościowe)

Utrzymujemy obecność online w sieciach społecznościowych i przetwarzamy w tym kontekście dane użytkowników, aby komunikować się z aktywnymi tam użytkownikami lub oferować informacje o nas. Zwracamy uwagę, że dane użytkowników mogą być przetwarzane poza Unią Europejską. Może to skutkować ryzykiem dla użytkowników, na przykład ponieważ może utrudnić egzekwowanie praw użytkownika. Ponadto dane użytkownika są zwykle przetwarzane w sieciach społecznościowych w celu badania rynku i celów reklamowych. Na przykład profile użytkowników można tworzyć na podstawie zachowań użytkowników i wynikających z nich zainteresowań użytkowników. Profile użytkowania mogą z kolei służyć na przykład do umieszczania reklam w sieciach i poza nimi, które przypuszczalnie odpowiadają zainteresowaniom użytkowników. W tym celu pliki cookie są zwykle przechowywane na komputerach użytkowników, na których przechowywane są zachowania użytkowników i zainteresowania użytkowników. Ponadto dane mogą być również przechowywane w profilach użytkowania niezależnie od urządzeń używanych przez użytkowników (zwłaszcza jeśli użytkownicy są członkami odpowiednich platform i są na nich zalogowani). Szczegółowy opis odpowiednich form przetwarzania i możliwości sprzeciwu (opt-out) znajduje się w oświadczeniach o ochronie danych i informacjach dostarczonych przez operatorów odpowiednich sieci. Również w przypadku wniosków o udzielenie informacji i dochodzenia praw osób, których dane dotyczą, zwracamy uwagę, że można je najskuteczniej dochodzić u dostawców. Tylko dostawcy mają dostęp do danych użytkowników i mogą podejmować odpowiednie działania oraz bezpośrednio udzielać informacji. Jeśli nadal potrzebujesz pomocy, możesz się z nami skontaktować.

 • Rodzaje przetwarzanych danych: dane kontaktowe (np. e-mail, numery telefonów)
 • Dane treści (np. wpisy w formularzach online); Dane dotyczące użytkowania (np. odwiedzane strony internetowe, zainteresowanie treścią, czasy dostępu)
 • Dane meta/komunikacyjne (np. informacje o urządzeniu, adresy IP). Osoby dotknięte: użytkownicy (np. odwiedzający witrynę, użytkownicy usług online). Cele przetwarzania: prośby o kontakt i komunikacja; Informacja zwrotna (np. zbieranie informacji zwrotnej za pośrednictwem formularza online)
 • Marketing. Podstawa prawna: Uzasadnione interesy (art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. f. RODO).

Dalsze informacje na temat procesów przetwarzania, procedur i usług:

 • Instagram: sieć społecznościowa; Dostawca usług: Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, USA; Strona internetowa: www.instagram.com; Polityka prywatności: instagram.com/about/legal/privacy.
 • Strony na Facebooku: Profile w sieci społecznościowej Facebook – wspólnie z Meta Platforms Ireland Limited jesteśmy odpowiedzialni za zbieranie (ale nie dalsze przetwarzanie) danych od odwiedzających naszą stronę na Facebooku (tzw. „fanpage”). Dane te obejmują informacje o typach treści, które użytkownicy przeglądają lub wchodzą w interakcję, lub podejmowanych przez nich działaniach (patrz „Rzeczy wykonane i dostarczone przez Ciebie i inne osoby” w Polityce danych Facebooka: www.facebook.com/policy) , a także informacje o urządzeniach, z których korzystają użytkownicy (np. adresy IP, system operacyjny, typ przeglądarki, ustawienia języka, dane dotyczące plików cookies; patrz w punkcie „Informacje o urządzeniu” w polityce ochrony danych Facebooka: www.facebook.com /polityka). Jak wyjaśniono w Polityce danych Facebooka w części „W jaki sposób wykorzystujemy te informacje?”, Facebook gromadzi i wykorzystuje również informacje w celu świadczenia usług analitycznych o nazwie „Statystyki strony” operatorom witryn, aby mogli oni uzyskać wgląd w to, w jaki sposób ludzie korzystają z ich Stron i wchodzić w interakcje z treściami z nimi związanymi. Zawarliśmy specjalną umowę z Facebookiem („Informacje na temat statystyk strony”, www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum), która reguluje w szczególności, jakie środki bezpieczeństwa musi przestrzegać Facebook i w których sam Facebook zadeklarował chęć realizacji praw osoby, której dane dotyczą (tj. użytkownicy mogą np. wysyłać informacje lub żądania usunięcia bezpośrednio do Facebooka). Prawa użytkowników (w szczególności do informacji, usunięcia, sprzeciwu i skargi do właściwego organu nadzorczego) nie są ograniczone umowami z Facebookiem. Więcej informacji można znaleźć w „Informacjach dotyczących wglądu na stronę” (https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data); Dostawca usług: Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia; Strona internetowa: www.facebook.com; Polityka prywatności: www.facebook.com/about/privacy; Standardowe klauzule umowne (zapewniające poziom ochrony danych podczas przetwarzania w państwach trzecich): www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum; Więcej informacji: Umowa o współadministrowanie: www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data.
 • LinkedIn: sieć społecznościowa; Usługodawca: LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Irlandia; Strona internetowa: www.linkedin.com; Polityka prywatności: www.linkedin.com/legal/privacy-policy; Standardowe klauzule umowne (zapewniające poziom ochrony danych podczas przetwarzania w państwach trzecich): legal.linkedin.com/dpa; Opcja sprzeciwu (rezygnacja): www.linkedin.com/psettings/guest-controls/retargeting-opt-out; Umowa realizacji zamówienia: legal.linkedin.com/dpa.
 • Xing: sieć społecznościowa; Usługodawca: XING AG, Dammtorstraße 29-32, 20354 Hamburg, Niemcy; Strona internetowa: www.xing.de; Oświadczenie o ochronie danych: privacy.xing.com/de/datenschutzerklaerung.

Wtyczki oraz wbudowane funkcje i zawartość

Z naszą ofertą online integrujemy elementy funkcjonalne i treści, które są uzyskiwane z serwerów ich odpowiednich dostawców (zwanych dalej "dostawcami zewnętrznymi") Mogą to być na przykład grafiki, filmy lub mapy miast (zwanych dalej jako „treść” ). Integracja zawsze zakłada, że ​​zewnętrzni dostawcy tych treści przetwarzają adres IP użytkownika, ponieważ bez adresu IP nie mogliby przesłać treści do swojej przeglądarki. Adres IP jest zatem wymagany do wyświetlania tych treści lub funkcji. Staramy się wykorzystywać wyłącznie treści, których odpowiedni dostawcy używają wyłącznie adresu IP do dostarczania treści. Dostawcy zewnętrzni mogą również używać tak zwanych znaczników pikselowych (niewidocznych grafik, znanych również jako „sygnały nawigacyjne”) do celów statystycznych lub marketingowych. „Tagi pikselowe” mogą służyć do oceny informacji, takich jak ruch odwiedzających na stronach tej witryny. Informacje pseudonimowe mogą być również przechowywane w plikach cookie na urządzeniu użytkownika i zawierać m.in. informacje techniczne o przeglądarce i systemie operacyjnym, stronach internetowych, do których należy się odesłać, czasie wizyty oraz inne informacje dotyczące korzystania z naszej strony internetowej. oferty i mogą być również powiązane z takimi informacjami z innych źródeł.

Uwagi dotyczące podstaw prawnych: Jeśli prosimy użytkowników o wyrażenie zgody na korzystanie z usług dostawców zewnętrznych, podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda. W przeciwnym razie dane użytkowników są przetwarzane na podstawie naszych prawnie uzasadnionych interesów (tj. interesu w sprawnej, ekonomicznej i przyjaznej dla odbiorcy usługi). W tym kontekście chcielibyśmy również zwrócić Państwa uwagę na informacje dotyczące korzystania z plików cookie zawarte w niniejszym oświadczeniu o ochronie danych.

 • Rodzaje przetwarzanych danych: dane dotyczące użytkowania (np. odwiedzane strony internetowe, zainteresowanie treścią, czasy dostępu); Dane meta/komunikacyjne (np. informacje o urządzeniu, adresy IP); dane inwentaryzacyjne (np. nazwiska, adresy); Dane kontaktowe (np. e-mail, numery telefonów); Dane dotyczące treści (np. wpisy w formularzach online).
 • Osoby dotknięte: użytkownicy (np. odwiedzający witrynę, użytkownicy usług online).
 • Cele przetwarzania: Zapewnienie naszej oferty online i przyjazności dla użytkownika; Świadczenie usług kontraktowych i obsługi klienta.
 • Podstawa prawna: Zgoda (art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. a RODO); Realizacja umowy i zapytania przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. b RODO); Uzasadnione interesy (art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. f. RODO).

Dalsze informacje na temat procesów przetwarzania, procedur i usług:

 • Czcionki Google: integrujemy czcionki („Google Fonts”) dostawcy Google, przy czym dane użytkownika są wykorzystywane wyłącznie w celu wyświetlania czcionek w przeglądarce użytkownika. Integracja opiera się na naszych uzasadnionych interesach w technicznie bezpiecznym, bezobsługowym i wydajnym korzystaniu z czcionek, ich jednolitej reprezentacji i uwzględnieniu ewentualnych ograniczeń licencyjnych dotyczących ich integracji; Usługodawca: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia, spółka dominująca: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; Strona internetowa: fonts.google.com; Polityka prywatności: policies.google.com/privacy.
 • Mapy Google: Integrujemy mapy usługi „Mapy Google” od dostawcy Google. Przetwarzane dane mogą obejmować w szczególności adresy IP oraz dane lokalizacyjne użytkowników, które jednak nie są zbierane bez ich zgody (najczęściej w ramach ustawień na ich urządzeniach mobilnych); Usługodawca: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia, spółka dominująca: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; Strona internetowa: cloud.google.com/maps-platform; Polityka prywatności: policies.google.com/privacy; Możliwość sprzeciwu (opt-out): Wtyczka Opt-out: tools.google.com/dlpage/gaoptout, ustawienia wyświetlania reklam: adssettings.google.com/authenticated .
 • Filmy z YouTube: treści wideo; Usługodawca: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia, spółka dominująca: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; Strona internetowa: www.youtube.com; Polityka prywatności: policies.google.com/privacy; Możliwość sprzeciwu (opt-out): Wtyczka Opt-out: tools.google.com/dlpage/gaoptout, ustawienia wyświetlania reklam: adssettings.google.com/authenticated .

Prawa osób, których dane dotyczą

Jako osobie, której dane dotyczą, przysługują Ci różne prawa wynikające z RODO, które wynikają w szczególności z art. 15 do 21 RODO:

 • Prawo sprzeciwu: Masz prawo, z przyczyn wynikających z Twojej szczególnej sytuacji, w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, które opiera się na art. 6 ust. 1 lit. e lub f RODO; dotyczy to również profilowania na podstawie tych przepisów. Jeżeli dotyczące Ciebie dane osobowe są przetwarzane w celu prowadzenia reklamy bezpośredniej, masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych na potrzeby takiej reklamy; dotyczy to również profilowania, o ile jest ono związane z taką reklamą bezpośrednią.
 • Prawo do wycofania zgody: Masz prawo wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie.
 • Prawo do informacji: Masz prawo zażądać potwierdzenia, czy dane dane są przetwarzane i zażądać informacji na temat tych danych, a także dalszych informacji i kopii danych zgodnie z wymogami prawnymi.
 • Prawo do sprostowania: Zgodnie z wymogami prawnymi masz prawo zażądać uzupełnienia dotyczących Ciebie danych lub sprostowania nieprawidłowych danych dotyczących Ciebie.
 • Prawo do usunięcia i ograniczenia przetwarzania: Zgodnie z wymogami prawnymi masz prawo zażądać niezwłocznego usunięcia dotyczących Cię danych lub alternatywnie zażądać ograniczenia przetwarzania danych zgodnie z wymogami prawnymi.
 • Prawo do przenoszenia danych: Masz prawo otrzymać dane, które nam przekazałeś zgodnie z wymogami prawnymi, w ustrukturyzowanym, powszechnym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie lub zażądać przesłania ich innej odpowiedzialnej osobie.
 • Skarga do organu nadzorczego: Zgodnie z wymogami prawnymi i bez uszczerbku dla wszelkich innych administracyjnych lub sądowych środków odwoławczych, masz również prawo złożyć skargę do organu nadzorczego ds. ochrony danych, w szczególności organu nadzorczego w państwie członkowskim, w którym zwykle zamieszkuje, organ nadzorczy Twojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia w celu wniesienia skargi, jeśli uznasz, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza RODO.

Odpowiedzialny za nas organ regulacyjny:

Krajowy komisarz ds. ochrony danych Dolna Saksonia
Prinzenstrasse 5
DE-30159 Hanower